Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam barev v auře

7. 2. 2009
Význam barev v Auře

Barva je forma projevu a existuje v souznění se zvukem a dalšími aspekty energetické povahy. Barva je objektivní médium, jehož pomocí se přenáší energie / informace a tudíž můžeme říci, že světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energeticko informační hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání. Barva v naší auře je vyjádřením druhu síly, kterým se projevujeme v životě. Prezentujeme tak svému okolí své postoje, návyky a ukazujeme na dosažený stupeň naší lidské a duchovní zralosti.
Každá barva barevného spektra poukazuje v závislosti na tom, v které části aury se nachází, na různé vlastnosti a kvality. Velký význam z hlediska interpretace mají sousední barvy, které se navzájem prolínají, jakož i intenzita odstínů, tónů, množství skvrn a jejich umístění v auře. Každý barevný tón i odstín má svůj vlastní charakter projevu a tudíž i významu, a je ovlivněn celou řadou druhotných příčin, faktorů a vzájemných vazeb.
Taktéž jako jeden z dalších pohledů ve vnímání barvy je podstata vnitřní harmonie barvy, tedy kvalita, která vyjadřuje nosnou informaci involučního či evolučního významu, daná polaritou + a - , tedy jasností a čirostí, nebo bahnitým, zakaleným tónem. Současně tímto vypovídá o velmi důležité informaci, která se týká blokace na barvu, kterou se projevuje karma v našem současném bytí.
Barvy v auře se také mění v závislosti na tom, jak se měníme my sami. Barvy, které zobrazují naše emoce či myšlenkové procesy se mění relativně rychle oproti barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené duchovní zralosti, charakter, podvědomí, nebo jiné informace karmické povahy, které již mají stabilnější ukotvení.
Jednotlivá, vzájemně se prolínající barevná seskupení se navzájem mísí a vytvářejí různé formace mrakovitých struktur, které mají svůj specifický význam v závislosti na jejich umístění, barevnosti, čistosti či zakalenosti. Vypovídají o našich charakterových rysech, návycích či předpokladech v osudu jedince.
Další formou barevných projevů v auře jsou barvy smíšené, které vytváří celou škálu dalších barevných odstínů. Některé z těchto barev, jako je například šedá, hnědá, sinavě zelená nebo špinavě purpurová se v auře vyskytují lokálně a tudíž nevytváří základní barvu aury. Lokální místa těchto specifických barevných hodnot poukazují na disharmonické projevy. Jsou to barvy, kterých by se měl člověk snažit zbavovat, protože mu znemožňují vnímání a projevování se v citové a duchovní kvalitě.

Následný všeobecně stručný popis barev vám zprostředkuje základní informace o významu jednotlivých barev v auře.

Každá barva barevného spektra poukazuje na různé vlastnosti a kvality. Následující popisy barev podávají základní informaci o jejich významu. Zvažte prosím přitom, že hraje roli nejen barva aury, ale také tvar, právě tak rozdílné výpovědi levé a pravé strany. V pravé se ukazuje mužská - aktivní, extrovertní kvalita, vlevo pak ženská - pasivní, introvertní. Velký význam z hlediska interpretace snímku aury má také její šířka a výška, jakož i povaha jednotlivých barev v ní. Světlé a jasné odstíny obvykle znamenají pozitivní energie, zatímco tmavé a rozmazané svědčí o přítomnosti negativních sil či nemocí.

Červená

Červená barva je pohonnou silou tohoto pozemského života. Vyjadřuje vitalitu, sílu vůle a snahu prosadit se. Je v ní energičnost. Její hnací silou pro nové zkušenosti ve fyzickém prožívání jsou elementární instinkty. V závislosti na odstínu je v ní vyjádřena z jedné strany hezká dětská otevřenost, radost ze života, stejně tak i hněv, zloba, vyzývavost, která vede až do agresivity. Stejně tak poukazuje na materialismus, pokud není v červené jiná barva i na dominantnost, egocentrismus, připoutanost ke hmotě a sex. Patří do skupiny základních neboli primárních barev. Frekvenční rozsah této barvy a její vibrace jsou nejnižší ze škály barevného spektra. Je pohonnou silou tohoto pozemského života a vyjadřuje vitalitu, sílu vůle a snahu se prosadit. Jsou to elementární instinkty, které jsou hnací silou pro nové zkušenosti ve fyzickém prožívání. Je vyjádřením energetičnosti, dynamiky. Červenou je projevena životní síla a aktivita. Červenou se také projevují ti, kteří mají sklon ovládat druhé. Pokud je odstín barvy světlejší jedná se o dobré organizátory a vůdčí pracovníky, kteří se ideálně hodí na managerské posty. Takoví lidé jsou odvážní, aktivní, s dlouhodobými fyzickými výkony, mnohdy ale také vzdorovití, náladoví, snadno vznětliví a se zkratovitým jednáním. Mají tendenci vidět život a svět jako předmět boje a chtějí soupeřit. Jsou to lidé velice akční a temperamentní, kteří si častou svou popudlivostí a kritičností působí problémy v mezilidských vztazích.
Lidé, kteří mají ve své auře červenou barvu, mají potřebu být stále oceňováni a také aktivováni k dalším výkonům. Červená barva vibruje pomalejší rychlostí a je také hutnější. Tím vytváří ochrannou bariéru zamezující průniku vnějších vlivů, ale současně je člověk jakoby izolován ve vlastním světě.
Tato izolovanost často vede k intenzivní podrážděnosti a výbušnosti vyúsťující do zlostných až agresivních reakcí, mnohdy na zcela banální příčiny. Pokud se člověk nezbaví těchto nepravostí, ochranné pole červené aury se stává jeho vězením. Lidé si obvykle nejsou vědomi červené barvy ve svých aurách a jen málokdy vidí nabízenou vnější pomoc.


Oranžová

K základní dynamické energii červené barvy se přidružila myšlenka, která poukazuje na porovnávání fyzické síly přežití s rozumem, který mění hmotu, tedy volná energie s duchovním impulsem. Oranžová více méně poukazuje na pocity a emoce a vitální sílu člověka. Oranžová vypovídá o připravenosti přijímat, odvaze vpouštět nové, a toto realizovat v životě. Je také výrazem tvořivosti člověka, ale současně i individualizace. Lidé s oranžovou barvou jsou lidé, kteří potřebují vidět či znát smysl počínání. Uvědomují si, že nechtějí jen měnit věci kolem, ale začínají chtít měnit sami sebe. Tato barva je barva umělců. Malíři a sochaři, hudebníci svou světle oranžovou se realizují nápaditostí, nadšením a smyslem pro umění. Jsou to lidé přirozeně intuitivní. Kalné odstíny, zaprané či tmavší v různých variacích poukazují na zahledění se do sebe, sobeckost, závislost, úzkostlivost či pýchu. Oranžová se zelenou khaki poukazuje na svárlivost. Patří do sekundárních neboli smíšených barev 1. řádu. V jasných, světlých a zářivých tónech, např. s podtónem modré poukazují na vnímavost, toleranci a pozitivní prožívání citových energií. V pozitivním aspektu např. žluto- oranžovožluté poukazuje na projev lásky, který je projevován harmonií pocitů v kráse, dokonalosti tvarů, forem a barev, jež ladí s harmonií.
Síla oranžové barvy přichází, aby zdokonalila spojení mezi duchem a formou, mezi životem a prostředky, jimiž se chce projevovat. Oranžová s nahnědlým odstínem svědčí o lenosti a bezstarostnosti nad důsledky svého počínání. Kalné či tmavší odstíny poukazují na zahleděnost do sebe, egocentrismus, sobeckost, závislost, úzkostlivost či pýchu. V tmavých odstínech s podtónem tmavě žluté či červenohnědé vypovídá o omezenosti, tvrdohlavosti či přecitlivělosti. Negativně prožívané citové energie jsou naopak manifestovány tmavě kalnými a zabahněnými odstíny.
Oranžová barva je přiřazena ke druhé čakře.

Žlutá

Tato barva se vztahuje k intelektuálnímu myšlení, rozumu, k mentálnímu aspektu našeho bytí. Čím je žlutá světlejší, tím jasněji a čistěji, tedy nesobečtěji jsou myšlenky řízeny. Čistě světlá žlutá nechává usuzovat na vyšší duchovní rozum. Zde jsou již emoce povýšeny na city, jež jsou prvotní duchovně projevenou kvalitou, jež ze své podstaty je obsažena v ženství. Má střední vibrace, vztahující se k intelektu, myšlení, rozumu - souhrnem k mentálnímu aspektu našeho bytí. V této barvě je také zakomponováno racionální intuitivní poznání jak vědomé, tak i podvědomé, hodnocení, etické a morální představy a dogmata. Čím je žlutá světlejší, tím jasněji a čistěji, tedy nesobečtěji jsou myšlenky řízeny. Čistě světle žlutá je známkou vyšší duchovní inspirace a vyššího rozumu. Zde jsou již emoce povýšeny na city, které jsou prvotní duchovně projevenou kvalitou, ta je obsažena v ženství - to znamená v citovosti.
Čím tmavěji je žlutá projevena, tím více poukazuje na logiku, rozumovost, analitičnost a racionalitu. Dotýká se fyzické podstaty našeho bytí, jež je převážně projevena mužským principem. V kalných odstínech, ve spojení s šedou, khaki, hnědou či červenou, a v závislosti na místě kde se nachází, poukazuje na lstivost až zákeřnost, zaslepenost, zbabělost, ignoranci a nátlakovost. Taktéž kalně žlutá s oranžovými a khaki flíčky v mentální zóně označuje člověka lehkomyslného. Blokací žluté barvy se nastiňují komunikativní potíže, uzavřenost do sebe a ztráta koncentrace a nesoustředěnost.
Zářivější odstíny poukazují na prožívání citových energií, chápavost, otevřenost, představivost a vstřícnost, která otevírá nitro člověka pro radostné tvořivé energie, jež svou intelektuální schopností a tvořivým přístupem zprostředkovává pro ostatní. Světle žlutá se zelenomodrými obláčky poukazuje na improvizační schopnosti.
Žlutá je jednou ze tří základních barev ve které se projevuje síla, formulující myšlenku, realizovanou prostřednictvím síly vůle a citů. Přináší radost a veselí, oživuje ducha, podporuje chápavost a představivost, působí pozitivně na paměť. Je symbolem moudrosti, inteligence a myšlení. Žlutá je přiřazena elementu ohně a je spojována se třetí čakrou solar-plexus.

 
 
 
Zelená
 
Zelená se vztahuje ke přirozenosti a ke schopnosti se přizpůsobit. Je to barva středu, jež přináší do našeho pozemského života kvalitu, která dělá život radostným a hodnotným. Je zde schopnost vciťovat se, soucítění a pomáhání druhým.
Jsou to mírumilovní lidé a přirození léčitelé, kteří prožívají harmonii s přírodou a jejími zákony. Jasně zelené odstíny poukazují na blahovůli a citovou otevřenost, ztrátu ega, otevřenost pro přirozené a pravdivé a vykazuje schopnost úsudku srdcem - skrze vnitřní vědění.
Naopak kalně zelené odstíny mnohdy slizovité a nečisté poukazují na klamaní, vychytralost, neupřímnost, sebelásku, podlézavost až po zradu, přičemž osoba může realizovat sama sebe, své vlastní já. Olivová zeleň v emoční pocitové oblasti odráží lakomost, s nahnědlým nádechem nedůvěru a v bahnité zakalenosti znamená chtivost. Temná slizovitá zeleň vyjadřuje duševní stres způsobený vnějšími vlivy. Citrónově žlutozelená je typickým odstínem přetvářky a lhaní.
Zelená se skládá ze základních barev modré a žluté a existuje v nekonečně velkém množství variant odstínů a tónů podle toho, v jakém poměru jsou tyto energie smíchány. Zelená je přiřazena k elementu vzduchu a je spojována se srdeční čakrou.


Modrá

Modrá se vztahuje k spirituálnímu aspektu našeho bytí. Je to barva vnitřního klidu, vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké lásky. Zde je obsaženo objektivní poznání souvislostí, že naše myšlenky jíž nejsou jen odrazem našich pocitů a fyzických stavů, ale začíná spojení se svým původem. Jasně modré odstíny až k oblakově modré vypovídají, že člověk se nechá vést svou intuicí a důvěřuje tomuto vedení. Vypovídá o trpělivosti, vyrovnanosti, pocitu jistoty skrze sebevědomí.
Naopak mlhavé, obláčkovitě šedomodré čí špinavě tmavé odstíny poukazují na nejistotu, sobeckou víru, náboženský fanatismus, jakož i ovlivnitelnost zvenčí, což je mnohdy zapříčiněno malým sebevědomím, nejistotou ve své schopnosti.
Lidé se světle modrou mnohdy působí i nejistě. Dotyčný potřebuje mít jistotu, že ho při práci nic nezaskočí, Taktéž lidé s tmavě modrou bývají prodchnuti elánem aktivity na počátku tvorby, ale při dlouhodobější realizaci prvopočáteční nadšení opadává a bývá problém s dokončováním. V takovémto případě chybí spojení se zemí a člověk hodně vnímá bytí skrze iluze. A v takovémto případě je většinou blokována 2. sakrální čakra. Modrá barva - má vysoké vibrace, vztahující se ke spirituálnímu aspektu našeho bytí. Ve všeobecném významu této barvy je obsažen jemnocit, pozitivní myšlení a touha po pokroku. Je to barva vnitřního klidu, vyrovnanosti, vnitřního míru a hluboké lásky. Je v ní obsaženo objektivní poznání souvislostí, že naše myšlenky již nejsou jen obrazem našich pocitů a fyzických stavů, ale začíná spojení se svým původem. Lidé se sytě tmavě modrou bývají prodchnuti elánem na počátku tvorby, ale při dlouhodobější realizaci prvopočáteční nadšení opadává a bývá problém s dokončováním. V takovém případě chybí spojení se zemí a většinou bývá zablokována 2. sakrální čakra. Kreativní lidé s velkým smyslem pro krásu a pro jemnost mají ve své auře vzdušnou, oblohově modrou, s příměsí tyrkysu v závislosti na lokalitě výskytu to vypovídá o vnitřní něžnosti, klidu a sebeléčitelských schopnostech. S negativnější propojeností kalných a tmavých odstínů s nádechem šedé to poukazuje na zdrženlivost, rezervovanost, kdy člověk něco skrývá. Je to známkou leckdy předstírané šlechetné ohleduplnosti, která ho však vnitřně zatěžuje. K modré je přiřazen element éter a je spojována s krční čakrou.


Indigo

Indigová je znakem duchovního probuzení. Je znakem vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání. Jasná, tmavě indigová poukazuje na intuici, skrze níž jsou zprostředkovány informace duchovní kvality. A tato informační hladina je projevována skrze frekvenci energií, kterou vyzařuje 6.čkara, jež skrze třetí oko je zdrojem poznání skutečnosti. V této informační hladině se však nacházejí úskalí, kterému říkáme duchovní práh, které jsou skrze jejich překonání i předpokladem dalšího duchovního růstu. Je sjednocujícím prvkem všech primárních i sekundárních barev. Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a nadsmyslového vnímání.Indigový paprsek je prostředník mezi vůlí a tvořivou silou, jež ve svém esoterickém významu vyjadřuje odpovědnost za projevené podněty, které jsou člověku zpřístupněny prostřednictvím duchovního vhledu.
Intuitivní vnímavost se přes indigovou barvu sjednocuje v poznání, které přivádí člověka na cestu vnitřní harmonie a univerzálního vědomí. Je to barva Lásky a Moudrosti. Je vyvrcholením při všem, čeho lze dosáhnout pomocí syntézy.
Tato barva v auře symbolizuje klid a harmonii, vyrovnanost, mírumilovnost a víru, ne jen ve vědomí, ale především v prožitcích svého bytí.
Jsou to lidé kteří rádi pomáhají, vychovávají příkladem, podporují ostatní a předávají nenásilné poznání. Indigová v auře s jasnými odstíny znamená poznání vnitřních souvislostí situací a dějů, duchovní ukázněnost a odpovědnost za prožívaný život.
Na druhé straně jeden z negativních aspektů, této barvy, který se projevuje ve spojení s červenou či kalně zelenou je odtržení od reality.
Dalším aspektem je i názorová neústupnost či tvrdohlavost, která se projevuje šedými až černými odstíny v mentální zóně, kdy může být i ve spojení s kalně rudo-červenou v emoční zóně. Tato kombinace znamená upřednostňování a nadřazenost. V kombinaci se zelenou v oblasti Yin, znamená neschopnost říci "NE". Takoví lidé jsou často odstrkováni, znevažováni, pomlouváni a ponižováni pro svůj duchovní postoj a nenásilnou povahu. Indigová barva je spojována s šestou čakrou.

Fialová barva

Je přidružena do sekundární skupiny barev. Vztahuje se k vyššímu duchovnímu aspektu našeho bytí. Je to barva změny starého myšlení na nové vyšší vědění.
Fialová v auře poukazuje na jemnocit , vnitřní naslouchání a hledání mystických řešení pro reální problémy všedního dne. Učí člověka žít v souladu s kosmickými zákony. Fialová je barvou syntézy, presentuje paprsek Zákona a slučuje vše, co má společného s formou. Lidé, kteří mají tuto barvu ve své auře jako základní tˇon, jsou v sebe pohrouženi, sensitivní, hluboce věřící a v tomto smyslu slova se i projevují. Jsou to většinou samotáři, odvráceni od světských požitků. Lidé, kteří jsou nezávislí, soběstační a skromní.
Jasné, čisté odstíny fialové vyjadřují pokoru a skromnost, tmavší odstíny fialové s projekcí magenty poukazují na pokročilý duchovní vývoj.
Na negativní poukazuje např. nejasná sepraná fialová, která poukazuje na únik z reality, tudíž této osobě chybí spojení se zemí a i vůle se vypořádat s materiálními věcmi a s realitou tohoto pozemského života. Fialová v odstínu s šedou či hnědou ve specifických oblastech v auře, vypovídá o depresivním stavu, melancholii a letargii, nebo např. v šedo anilínovém zabarvení poukazuje na pocit viny a špatné svědomí.
Jasná, sytě čistá fialová se v auře vyskytuje velmi zřídka, a ukazuje na hluboké zaposlouchání se do sebe, v této barevné frekvenci se nachází nezištná láska a oddanost.
Fialová barva je spojována se sedmou korunní čakrou.

Závěrem můžeme říci, že aura je projev, nikoli příčina. Svým barevným vyzařováním vypráví příběh dotyčného, vypráví o jeho povaze, charakteru, zdravotním stavu, dušení a duchovní podstatě i o cestě, kterou již ve svém vývoji urazil. To, co je vždy třeba zdůrazňovat je stránka života, nikoliv formální stránka barvy v obecné rovině významu.
Barva je výrazovou formou, kterou jsme na základě svého chování přijali či získali , je určitým druhem síly- energie. A v této energii a síle svého přesvědčení bychom se měli dále projevovat a rozšiřovat své poznání k pochopení všech souvislostí lidské dimense, bytí a cesty, kterou se v tomto projeveném těle ubíráme.

První fáze spočívá ve vědomí, že jsme na duchovní cestě dosáhli určitého stupně, které je nepatrně vyšší než poznání osob v našem okolí. Tento stav nás ukolébává do nečinnosti, již tím dochází ke stagnaci, trvá-li tento stav déle k poklesu.
Druhá fáze spočívá v uvědomění si toho, že není možné se zastavit, a že veškeré doposud nabyté poznání, které je víceméně v teoretické rovině (v mentální rovině) musíme oživit svým vlastním projevem bytí. Zde se však nachází ono druhé úskalí, jež se projeví vyčleněním z doposud zažívaných postojů. Právě duchovním projevováním ve většině případů dochází k odlišení od běžně zažitých postojů a názorů společnosti. A právě našim duchovním postojem narušujeme její zažité životní stereotypy a narušujeme tak rovnováhu jejich pohodlnosti. A právě tímto duchovním postojem budem zcela zákonitě narážet na zcela protichůdné pohledy, logické a racionální postoje, které nás budou odrazovat od této cesty. Budeme ponižováni, zesměšňováni, ale zde se právě ukáže síla přesvědčení, která je nutná pro další cestu. A nemějme nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat či se nám vysmívat. To vše je nutné průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním. A zde v této kvalitě poznání, skrze tento duchovní práh se ukáže kvalita vaší víry, jež je jen dalším předělem k celkové obrodě člověka - novému zrození